Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thứ ba 04/12/2012 10:00

(Tài chính)  Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, toàn ngành Tài chính đã và đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu Tham luận của Đảng uỷ Thanh tra Bộ Tài chính tại cuộc Hội thảo về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên ngành Tài chính” do Đảng uỷ  Bộ Tài chính tổ chức vào ngày 2/11/2012 tại Hà Nội.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân

Năm 2012, công tác thanh tra, giám sát được Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.

Cuộc đời cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần và quyết tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ Quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi Tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào trốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó…. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu Tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích làm cho ích quốc lợi dân”.

Với mỗi cán bộ, đảng viên Thanh tra Tài chính nói riêng và của Bộ Tài chính nói chung luôn thấm nhuần và thực hiện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân”; “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, “ nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”… để phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Chính vì vậy, ngay sau khi có Chỉ thị 06 CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị hướng dẫn kế hoạch số 05/KH/ĐUK ngày 3/1/2007 của Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) và kế hoạch tổ chức thực hiện của Đảng uỷ cơ quan Bộ Tài chính, Đảng uỷ Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động giúp Đảng uỷ Thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, đôn đốc, kiểm tra các Chi bộ và tổ chức thực hiện cuộc vận động (số 14 KH/ĐUTTr ngày 25/4/20070.

I. Nhận thức tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng uỷ Thanh tra Bộ xác định, sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay không phải chỉ vì những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta, như kinh tế khó khăn; tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn... mà phải nhận thức sâu sắc rằng, thực hành đạo đức là vấn đề cơ bản và lâu dài, không chỉ đối với những nước theo định hướng XHCN mà cả nhân loại. Nhận thức không chỉ dừng lại ở chỗ kêu gọi cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, mà phải thấy nếu không nêu cao ý thức trách nhiệm trong mọi công việc, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nếu không hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… nghĩa là chúng ta đang tự chôn vùi chúng ta. Trong bối cảnh mới, tuy tình hình, đặc điểm đất nước và thế giới thay đổi nhiều, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì không hề thay đổi, mà còn mang giá trị trường tồn.

Từ tư tưởng, đạo đức của Người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: “Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hi sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc”. “Trung với nước, hiếu với dân”, “Tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Trong xã hội, không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân trước hết, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; đó là lẽ sống cao quý nhất của người cách mạng. “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”….là một trong những nội dung tư tưởng của người được Đảng uỷ Thanh tra Bộ  lựa chọn đưa vào chuyên đề học tập cho các cán bộ, đảng viên của Thanh tra Bộ Tài chính xuyên suốt từ trước đến nay.

II. Đến thực tiễn hành động

Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức của Người, 100% tổ chức Chi bộ đảng thuộc Đảng bộ Thanh tra đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, nghiên cứu các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “ Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và “ nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”….

  - Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên của Thanh tra Bộ đã luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, luôn tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Người cán bộ Thanh tra Tài chính luôn phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, làm cho nhân dân hiểu và tin đường lối của Đảng. Trách nhiệm của cán bộ là hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng và tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Trong công tác tiếp dân, cán bộ Thanh tra Tài chính cùng với việc chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, thì phải vì lợi ích của quần chúng, luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc. Không được tự cao, tự đại, khinh rẻ dân, chê bai dân. Hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cho đời sống của mình. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên của Thanh tra Bộ luôn có ý thức đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích của nhân dân theo lời dạy của Người: “Cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”.

- Trong công tác thanh tra, cán bộ, đảng viên Thanh tra Bộ luôn hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hàng năm, Thanh tra Bộ tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra ngoài việc kiến nghị xử lý về tài chính thu hồi về cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng ; cán bộ đảng viên thanh tra đã phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục ngăn ngừa … qua đó tham mưu giúp cho Lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý điều hành được ngày một tốt hơn, hướng dẫn người dân thực hiện đúng pháp luật…

- Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Thanh tra Bộ luôn đặc biệt coi trọng tự phê bình và phê bình. Người dạy cán bộ, đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm, không sợ phê bình, mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng.

- Luôn xác định mỗi cán bộ, đảng viên của Thanh tra Bộ Tài chính trong quá trình thực thi công vụ luôn là đầy tớ của dân theo lời dạy của Bác Hồ: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”. “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy của dân

- Điều có ý nghĩa quan trọng nhất là phải làm tròn nhiệm vụ. Nhận thức chung về làm tròn nhiệm vụ là làm tròn phần việc được giao; lời nói đi đôi với việc làm và phải chịu hậu quả về việc không hoàn thành nhiệm vụ, lời nói không đi đôi với việc làm. Thanh tra Bộ Tài chính trong quá trình tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách luôn  nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận, nhằm vào lợi ích chung của nhân dân. Cán bộ, đảng viên thanh tra Bộ luôn đem hết trí tuệ, tâm huyết và lực lượng làm trọn vẹn, có hiệu quả phần việc được giao, dù đó là việc to hay nhỏ, dễ hay khó. Làm tốt công việc không có nghĩa là không vấp váp khuyết điểm. Phải thấy rằng đó là sự vấp váp khuyết điểm trong tiến bộ. Và trong trường hợp đó luôn biết tự phê bình, hoan nghênh nhân dân phê bình, kiên quyết dùi mài tinh thần trách nhiệm. Làm tròn phần việc đồng thời lời nói đi đôi với việc làm. Nếu công việc không hoàn thành, lời nói không đi đôi với việc làm, nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đường làm một nẻo, thì phải gánh chịu hậu quả.

Những nhận thức nêu trên cho thấy việc nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ là điều tất yếu, dễ hiểu và người cán bộ của dân- chứ không phải cha mẹ của dân như thời thực dân phong kiến - phải phục vụ tốt đời sống nhân dân, phục vụ hàng ngày, phục vụ suốt đời.

III. Và những bài học kinh nghiệm

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu, thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và tinh thần dám chịu trách nhiệm, dám từ chức của cán bộ lãnh đạo như là một ứng xử văn hóa- văn hóa từ chức- là phẩm chất đạo đức hết sức quan trọng. Nó phải được xây dựng thành chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ khi người cán bộ dám nghĩ dám làm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, dám chịu trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm trước công việc được giao thì chúng ta mới có thể vượt qua được khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục phát triển.  Từ những kết quả đạt được và cả những hạn chế, trong triển khai học tập tư tưởng của Người, Đảng uỷ Thanh tra bước đầu rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, phải tạo cho được sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Khi tạo được sự nhận thức thống nhất, sẽ thực hiện được theo tư tưởng, đạo đức của Người.

Hai là, phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời bổ khuyết, rút kinh nghiệm trong quá trình học tập và vận dụng tư tưởng của Người để tiếp tục phát huy.

Ba là, Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống trong Đảng uỷ Thanh tra Bộ

3.1 Xây dựng tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

3.2. Xây dựng và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, tập trung sức giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân; chống lãnh đạm vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, hành dân;

3.3 Xây dựng tinh thần thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, hợp tác quốc tế; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi;

3.4 Xây dựng tinh thần cần, kiệm, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc; chống lười biếng, lãng phí, phô trương, hình thức;

3.5 Xây dựng tinh thần liêm, chính, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; chống tham nhũng, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân thuần túy, lạm dụng quyền lực;

3.6 Thi đua thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của cán bộ công chức Thanh tra tài chính; xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

3.7 Thực hiện nghiêm túc “Những việc Thanh tra viên không được làm” đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Nghị định 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007; thấm nhuần sâu sắc và xem đây là những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra Tài chính.

3.8 Thi đua xây dựng và thực hiện lối sống văn hóa trong gia đình; coi trọng, giữ gìn hạnh phúc và có tinh thần trách nhiệm với gia đình; giữ gìn đạo lý và thủy chung với người thân.

Với 08 tiêu chuẩn trên, từng cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra Bộ Tài chính nghiêm túc quán triệt thực hiện, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng, thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên theo các tiêu chuẩn này; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác hàng năm.

Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên gồm cả nhận thức và tu dưỡng. Trong nhận thức, rất cần những đột phá mới về tư duy mang tính cách mạng và khoa học, thể hiện phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực của cán bộ. Cùng với nhận thức, cán bộ đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, suốt đời, gắn với công việc của mình về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, về phương pháp công tác và cách lãnh đạo, v.v..

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Bộ Tài chính)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh

Lên đầu trang