Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Một số vướng mắc và đề xuất giải pháp

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Một số vướng mắc và đề xuất giải pháp

Sau hơn 26 năm hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đi vào hoạt động, KBNN đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công và sẽ xử phạt các tổ chức, các nhân vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực được giao quản lý.

Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo mô hình Kho bạc Điện tử: Những vấn đề cần hoàn thiện

Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo mô hình Kho bạc Điện tử: Những vấn đề cần hoàn thiện

Hành chính công, dịch vụ công điện tử vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ tại Việt Nam, với lĩnh vực tài chính nói chung và đặc biệt hơn đối với lĩnh vực kiểm soát chị ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng. Sự thay đồi đó đòi hỏi các đơn vị sử dụng ngan sách phải thay đồi tư duy về các vấn đề như nguyên tắc, quy trình kiểm soát chi trên dịch vụ công điện tử cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật để tham gia dịch vụ công trên Cổng thông tin KBNN và quy trình quản lý chứng thư số, ứng dụng trong giao dịch điện tử.

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính
Triển khai thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã vào cuộc với quyết tâm cao. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm 2017, công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành đạt kết quả tích cực, tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính-ngân sách.

Doanh nghiệp Israel sẽ có nhiều cơ hội khi tiếp cận thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp Israel sẽ có nhiều cơ hội khi tiếp cận thị trường Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam cần học cách khởi nghiệp vì Israel là quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Hãy học cách mà người Israel sử dụng tài nguyên eo hẹp của mình, nhất là tài nguyên nước, hiệu quả như thế nào. Và trên tất cả, hãy học cách mà người Israel đoàn kết, lao động cùng nhau như thế nào để cùng xây dựng được một nước Israel như tất cả chúng ta đều thấy.